جامعه مخاطب کتاب برندهای ملی دانش بنیان به شرح زیر می باشد: